1

vijesti

Furfural hemijski spoj

Furfural (C4H3O-CHO), koji se naziva i 2-furaldehid, najpoznatiji član porodice furana i izvor ostalih tehnički važnih furana. To je bezbojna tečnost (tačka ključanja 161,7 ° C; specifična težina 1,1598) koja podložna tamnjenju na zraku. Rastvara se u vodi do 8,3 posto na 20 ° C i potpuno se miješa s alkoholom i eterom.

22

 Period od oko 100 godina označio je period od otkrića furfurala u laboratoriju do prve komercijalne proizvodnje 1922. Sljedeći industrijski razvoj pruža izvrstan primjer industrijske upotrebe poljoprivrednih ostataka. Kukuruz, ljuske zobi, ljuske sjemena pamuka, ljuske pirinča i bagasse glavni su izvori sirovina, čija godišnja dopuna osigurava kontinuiranu opskrbu. U procesu proizvodnje, puno sirovina i razrijeđene sumporne kiseline pare se pod pritiskom u velikim rotacijskim digestorima. Nastali furfural kontinuirano se uklanja parom i koncentrira destilacijom; destilat se pri kondenzaciji razdvaja u dva sloja. Donji sloj, koji se sastoji od vlažnog furfurala, suši se vakuumskom destilacijom da bi se dobio furfural minimalne čistoće od 99 posto.

Furfural se koristi kao selektivno otapalo za rafiniranje ulja za podmazivanje i kolofonije, te za poboljšanje karakteristika zaliha za recikliranje dizel goriva i katalitičkog krekera. Intenzivno se koristi u proizvodnji abrazivnih točkova vezanih smolom i za pročišćavanje butadiena potrebnog za proizvodnju sintetičke gume. Za proizvodnju najlona potreban je heksametilendiamin, čiji je furfural važan izvor. Kondenzacija s fenolom daje furfural-fenolne smole za razne svrhe.

Kada pare furfurala i vodonika prođu preko bakarnog katalizatora na povišenoj temperaturi, nastaje furfuril alkohol. Ovaj važan derivat koristi se u industriji plastike za proizvodnju cementa otpornih na koroziju i lijevanih predmeta. Slična hidrogenacija furfurilnog alkohola preko katalizatora nikla daje tetrahidrofurfuril alkohol, iz kojeg se dobivaju različiti esteri i dihidropiran.

 U svojim reakcijama kao aldehid, furfural jako podsjeća na benzaldehid. Dakle, podvrgava se Cannizzaro reakciji u jakoj vodenoj lužini; dimerizira se u furoin, C4H3OCO-CHOH-C4H3O, pod uticajem kalijum cijanida; pretvara se u hidrofuramid, (C4H3O-CH)3N2, dejstvom amonijaka. Međutim, furfural se znatno razlikuje od benzaldehida na više načina, od kojih će autoksidacija poslužiti kao primjer. Izlažući se zraku na sobnoj temperaturi, furfural se razgrađuje i cijepa do mravlje kiseline i formilakrilne kiseline. Furoična kiselina je bijela kristalna čvrsta supstanca korisna kao baktericid i konzervans. Njegovi esteri su mirisne tečnosti koje se koriste kao sastojci parfema i aroma.


Vrijeme objavljivanja: avgust-15-2020